ਵਪਾਰਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੂਸਸੁਪਰੀਮ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੂਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ («ਐਸ») ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸ ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਲੀ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਸ ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਲੈਣਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਪਾਰਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੂਸ