ਰੂਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਕਸ ਆਡਿਟਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਡੀਟਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੂਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ