ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲਸੰਸਲੱਭਣ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੀਨਿਊ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਬਾਰੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲਾਇਸੰਸ