ਕਰਨਾ ਹੈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ — ਰੂਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯਾਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਰੂਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯਾਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਲਈ ਰੂਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਰੂਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ