ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਰੂਸਵਸ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜਦ ਤੱਕ, ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਕ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ.

ਸਭ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਡਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਯਮ ਹੈ: ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ.

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਓਵਰਡਰਾਫਟ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

ਓਵਰਡਰਾਫਟ -«ਵੱਧ ਯੋਜਨਾਬੱਧ) — ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਦੀ ਛੋਟੀ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ, ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ (ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ) ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਕ ਖਾਤੇ ਦੀ. ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਓਵਰਡਰਾਫਟ, ਜੋ ਕਿ, ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਲੈਣਦਾਰ