ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ: ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸਹੇਠ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ: ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ (ਜ ਤਿੰਨ ਸਾਲ’ ਚ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ).

ਜ ਇੱਕ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਦੇ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ.

ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਹੈ, ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਤੀਹ ਲਈ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣ ਟੈਕਸ ਨਿਵਾਸੀ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਰਹਿ ਰੂਸ ਵਿਚ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ